DOPADY DO UŽIVATELSKÝCH ORGANIZACÍ

Co musejí udělat uživatelé, aby se na nadcházející trendy připravili?

Stále více rozhodnutí o využití ICT se bude přesouvat do kompetence vlastníků podnikových procesů a do strategického řízení. To bude vyžadovat změny v kvalifikačních nárocích na tyto typy manažerů. Manažeři, kteří budou rozumět tomu, jak s pomocí ICT vytvořit nový produkt nebo službu a jak získat nové zákazníky se stanou nepostradatelnými členy vrcholového vedení podniku.

Pracovníci ICT útvaru budou muset umět lépe demonstrovat hodnotu ICT vůči byznysu a nabízet nové možnosti využití ICT v byznysu. Dobrým příkladem je firma Wal-Mart, ve které členové týmu CIO jsou přítomni na všech vrcholových jednáních o strategii firmy, o změnách v marketingu i změnách v obchodu.

V důsledku outsourcingu se v podnicích bude zmenšovat počet technologicky orientovaných specialistů (nebudou třeba v takovém rozsahu programátoři, správci a další profese). Bude však růst počet zaměstnanců zajišťujících vazbu byznysu a ICT služeb (definice požadavků na ICT, formulace SLA, kontrola dodávky služeb apod.). Ne všichni tito pracovníci ale budou pracovat přímo v ICT útvaru. Gartner v roce 2004 predikoval, že ve firmách v Severní Americe a v Evropě podíl pracovníků zabývajících se ICT dosáhne v roce 2006 8 % a v "ICT driven industries" (tj. organizacích podnikajících v bankovnictví, pojišťovnictví, ve službách a v obchodu) to bude dokonce 15 až 20 %,

Bude růst integrační a inovační role ICT útvaru. Toto bude platit zejména pro "ICT driven industries". Důvodem je, že ICT procesy nejsou běžnými podpůrnými procesy, jako jsou účetnictví nebo nákup, protože mají bezprostřední vliv na efektivitu většiny hlavních podnikových procesů.

Objem ICT služeb bude škálovatelný a náklady na ICT budou více korelovány s vývojem aktivit firmy a s vývojem jejího obratu.

I když řadu ICT služeb bude podnik nakupovat u externích dodavatelů, nebude celkový počet pracovníků zabývajících se využitím ICT v podniku klesat. Bude se ale měnit jejich kvalifikační struktura.

V podniku budou muset být zachovány tyto klíčové znalosti:

jak pomocí ICT získat konkurenční výhodu, tj. jak pomocí ICT vytvořit nový produkt/službu, získat nové zákazníky, zrychlit reakci podniku na externí události a snížit náklady procesu. Jinými slovy: jak podpořit podnikové procesy vhodnými informatickými službami - tj. jaký má být obsah, objem, kvalita a cena ICT služby,

jak navrhnout celkovou architekturu ICT služeb,

které služby, procesy a zdroje vlastnit a které outsourcovat,

výběr optimálního dodavatele ICT služby,

kontrola dodávky ICT služeb,

controlling informatických služeb a měření přínosu ICT podnikovým procesům.

DOPADY TRENDŮ DO DODAVATELSKÝCH ORGANIZACÍ

Co musejí udělat dodavatelé IS/ICT, aby je výše popsané trendy, zejména outsourcing informatických služeb a přísnější sledování vztahu mezi náklady a přínosy IS/ICT, nesmetly?

Bude klesat prodej nových licencí uživatelským organizacím. Analýza (Voříšek, 2004) výročních zpráv velkých softwarových společností (Oracle, PeopleSoft, SAP AG, Siebel) tento trend potvrzuje. Za pozornost stojí, že zatímco výnosy z nových licencí klesaly, výnosy z údržby a souvisejících služeb rostly. To znamená, že cena údržby rostla. Vysoké výdaje za údržbu potvrzuje i průzkum (Haber, 2004), který zjistil, že v současné době 80 % nákladů souvisejících se softwarem organizace utrácejí na údržbu, aplikaci a související činnosti. Zdražování údržby software může být dalším faktorem, který přispěje k větší orientaci uživatelských organizací na outsourcing aplikací.

Z důvodu poklesu prodeje nových licencí a posilování outsourcingu dojde k poklesu počtu implementačních firem. Ty, které se nepřeorientují, zaniknou.

Klíčovým obchodním artiklem se místo softwarových a hardwarových produktů budou stávat škálovatelné ICT služby (on-demand services, software-as-a-service,...). To de facto znamená, že se hardwarové a softwarové produkty budou "vracet" ke svým výrobcům, kteří na nich budou v masovém měřítku poskytovat služby. F. Hoch - vicepresident Software & Information Industry Association (Ulfelder, 2005) v této souvislosti prohlásil: "Věříme, že softwarový průmysl, tak jak ho známe, odchází, a že se rodí nový". Hamm a Ante (Hamm, 2005) uvádějí: "Accenture si díky BPO připsala v r. 2004 k tržbám 2,2 miliardy dolarů, meziročně o 50 % více, zatímco IBM dosáhla z obchodního outsourcingu a souvisejících příjmů tří miliard, což znamenalo 45% nárůst!

Postupný přechod velkých dodavatelů od produktů ke službám dokumentují

 tabulka č. 1

a tabulka č. 2.


O transformaci IBM uvedly zajímavé údaje S. Hamm a S. E. Ante v článku Blue World v týdeníku Business Week, 16/2005, s. 82: "Změna v IBM je hmatatelná. Počet zaměstnanců zaměřených spíše na obchod než na čistou technologii se vyhoupl z 3500 v polovině roku 2002 na dnešních více než 50 tisíc (z celkových 330 tisíc po celém světě), a to představuje nárůst přes 10 tisíc ročně. Ostatní pracovníci zatím v bolestném procesu odcházejí po tisících - například z úseku administrativy a údržby počítačů.

Prodejem ztrátové výroby osobních počítačů čínské společnosti Lenovo Group odřízl Palmisano (CEO IBM) velkou část počítačového dědictví společnosti. Zároveň ulovil víc než tucet organizací z oblasti podpory podnikání, včetně společnosti Daksh, indické kanceláře pro vztahy se zákazníky se šesti tisíci zaměstnanci."

Změní se koncept dodávané ICT služby. Nepůjde o to dodat, co nejvíce za co nejvyšší cenu bez ohledu na skutečné potřeby zákazníka. Cílem nejlepších dodavatelů ICT služeb bude pochopit, co potřebuje zákazník a zákazníci zákazníka a podle toho budou plánovat a řídit dodávku ICT služeb.

Bude se měnit struktura a podniková kultura dodavatelských firem respektující fakt, že dodávat ICT služby vyžaduje jiný podnikatelský model a jinou podnikovou kulturu než dodávat produkty a licence.

DOPADY TRENDŮ DO VÝUKY NA UNIVERZITÁCH

Změny zaměření jak dodavatelů, tak uživatelů IS/ICT se projeví ve změně počtu požadovaných ICT absolventů a jejich kvalifikace. V poptávce se dají předpokládat tyto změny:

Menší poptávka po ryze technologických profesích z důvodu úbytku těchto specialistů v uživatelských organizacích. Technologicky orientovaní absolventi budou ale nacházet nadále uplatnění u dodavatelů. Požadované znalosti se budou týkat nejen vývoje nových aplikací, ale také zajištění a řízení bezpečného a kontinuálního provozu aplikací pro tisíce uživatelů.

Dokladem snížení poptávky po technologicky orientovaných specialistech je situace v Austrálii. V r. 2004 zde byla průměrná míra nezaměstnanosti 5,7 %, ale v ICT překračovala 10 % a nezaměstnaných programátorů bylo dokonce 18 %.

Nižší poptávka po technologických profesích se však nebude výrazněji projevovat v zemích střední a východní Evropy. Důvodem je přesun řady vývojových a provozních center velkých dodavatelů do tohoto teritoria (např. zřízení vývojových center Sun Microsystems a CA v Praze).

Velká poptávka po specialistech, kteří budou schopni integrovat ICT s podnikovými procesy (jejich požadované znalosti viz MŘ č. 1/2006, s. 45). Velmi žádaní budou zejména absolventi s dvouoborovým vzděláním - např. hlavní specializace ICT a vedlejší specializace výrobní logistika.

SHRNUTÍ A ZÁVĚR

Klíčovými trendy, které budou ovlivňovat využívání ICT jsou:

procesní řízení firmy a jejího ICT,

snaha o unikátní a efektivní propojení ICT s podnikatelským modelem, podnikovou kulturou a podnikovými procesy. Cílem je umožnit podniku zvyšovat rychlost reakce na významné události, snižovat náklady, zvyšovat kvalitu a/nebo poskytovat nové produkty/služby zákazníkům,

řízení vztahu byznys - informatika na bázi informatických služeb,

rozdělení zodpovědností za přínosy a náklady ICT mezi byznys a ICT manažery,

využívání škálovatelných ICT služeb,

rostoucí podíl externích dodávek ICT služeb formou klasického outsourcingu nebo ASP.

Postupný vývoj popsaným směrem bude mít dopad jak na dodavatele, tak na uživatele ICT. Změny se budou týkat změn v předmětu podnikání řady firem i změn struktury pracovníků a jejich kvalifikace.

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
VŠE Praha