Výzkumy v řadě firem ukázaly, že přímo na pracovišti vzniká asi jen 5 % nápadů. Přibližně 95 % pracovních nápadů vzniká doma, v přírodě, mezi přáteli, v galerii, ve vinárně, na konferenci či veletrhu apod. Pokud má být firma trvale inovativní, musí si vytvořit tzv. inovativní prostředí a identifikovat a podchytit talenty v podniku. Těch obvykle není mnoho, proto není dobré plýtvat žádným z nich. Vedení firmy musí mít přehled, kdo ze zaměstnanců je tvořivý, jaký druh kreativity má a v jaké míře. U někoho je to zřejmé, extroverti se rádi pochlubí svými koníčky. Jinak se to firma dozví tak, že se HR doptá vedoucích všech úrovní na jejich podřízené.

Systém na rozvoj talentů

Podnik si musí stanovit, jaký typ kreativity u zaměstnanců nejvíce potřebuje (organizační, koncepční, zlepšovatelský - inovační, konstrukční, vztahový), a změřit, kdo a jaký typ tvořivosti nejvíc naplňuje. Po otestování a vyhodnocení by vedoucí HR měl sestavit žebříček nejkreativnějších zaměstnanců. Zpracuje přehled jejich silných a slabých stránek, potřeb jejich rozvoje, zvolí způsob rozvoje a nástroje:

 • typ, druh a rozsah dalšího vzdělávání;
 • zapojení do sítě kreativců;
 • pověření a zmocnění k něčemu, co souvisí s inovacemi, svěření do péče něčeho, co bude zaměstnance bavit, o co bude rád(a) pečovat;
 • koučování, mentoring;
 • účast na veletrzích, zapojení do různých projektů.

U každého takto vytipovaného zaměstnance musí stanovit předpokládané a měřitelné výstupy, co se kdy má stát, cíle, změnu stavu, dopad na realitu. Pak by firma měla tyto své talenty soustavně motivovat a rozvíjet, nesmí dopustit, aby odešli. Má trénovat jejich tvořivost, postoje a motivovat je osobně i pomocí atraktivních cílů.

Co znamená trénovat a rozvíjet tvořivost?

Jde o soustavný program rozvoje konceptuální a inovační kreativity, kdy se zaměstnanec systematicky pravidelně vždy dva až tři dny v měsíci zúčastňuje dlouhodobého kurzu rozvoje kreativity. Jak tedy rozvíjet tvořivost:

 • kurz kreativity - půlroční až roční;
 • čtení časopisů a internetových portálů o kreativitě a inovacích;
 • exkurze do různých podniků, které mohou něčím inspirovat;
 • návštěvy muzeí a výstav, které mohou být inspirativní;
 • shromažďování zpráv a videí o vynálezech a objevech;
 • vyhlašování tematických úkolů podniku;
 • setkávání zaměstnanců s kreativními odborníky z jiných oborů.

Systém na podchycování nápadů?

Firma musí vybudovat nějaký jednoduchý a účinný systém na podchycování nápadů, aby se žádná myšlenka neztratila. Je také třeba určit člověka, který požívá všeobecné úcty a důvěry, aby systém spravoval. Správce má mít kompetence rozhodovat. Musí sezvat lidi, kterým důvěřuje, a v informačním systému podniku vytvořit databázi nápadů, kam se budou zapisovat všechny dobré, které mohou i vzdáleně souviset, z časopisů, internetu, knih, porad, mítinků zaměstnanců, z vlastních úvah, postřehů klientů i dodavatelů, návštěv a podobně. Každý nápad by měl být formálně zaznamenán do podnikového intranetu. Do systému ho zapíše člověk k tomu určený. Možnost editace by měl mít jen správce systému.

Pracovník odpovědný za inovace by vždy měl poděkovat a informovat zaměstnance, jak se s jeho nápadem naloží. Je moudré, aby se zaměstnanec, který s nápadem přišel, stal členem realizačního týmu, protože bude mít největší zájem na uvedení do praxe.

Každý nápad by měl být odměněn nějakou malou částkou v řádu stokorun. Jde o tzv. rychlé peníze, které jsou motivační. Čekání na zdlouhavé vyhodnocení přínosu je demotivující. Nejlepší nápady by měly být zveřejněny na tabulích cti. Firma by měla vyhlašovat nejlepší zlepšovatele a inovátory roku.

Systém na uskutečnění nápadů

Tento systém je nesmírně důležitý, protože přetaví nápad do hodnoty pro zákazníka a uskuteční ho. Teprve v této fázi se zhmotní nápad zaměstnance, který vidí výstup své kreativity. Proto je důležité autora nápadu vtáhnout do realizace. Bude mít eminentní zájem na jeho zdárném dokončení či implementaci. Bude ostatní popohánět a pomůže překonávat překážky věcné i mentální, na nichž by tým mohl ztroskotat, kdyby v něm autor neseděl.

Firma by měla mít zřízeny stránky inovací na podnikovém intranetu, kde bude uveden každý zlepšovací návrh a každá inovace od A do Z. Od jeho vzniku/podání (mohou být zmíněny i okolnosti vzniku) až po úspěšnou realizaci. Mohou samozřejmě nastat i okolnosti, kdy se nápad z nějakého důvodu (načasování, finance, nečekaná technická obtíž, nepřítel projektu apod.) neuskuteční. To je také dobré zapsat do historie inovace pro poučení dalších projektových týmů.

Autoři: Karel Červený