Ukončování pracovního po­měru se zaměstnancem se primárně řídí podmínkami zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem na ukončení pracovního poměru nedohodne, což je v praxi relativně časté, může zaměstnavatel zaměstnanci dát ze zákonných důvodů výpověď. Výpovědní doba v takovém případě činí alespoň dva měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi zaměstnanci. Asi není třeba připomínat, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru jen z důvodů stanovených v zákoníku práce, které jsou konkrétně vymezeny v jeho ustanovení paragrafu 52. Jedním ze zákonem předvídaných důvodů ukončení pracovního poměru je výpověď daná zaměstnanci zaměstnavatelem, který je mimo jiné znám i jako výpovědní důvod pro "neuspokojivé pracovní výsledky".

Výpovědní důvod podle ustanovení paragrafu 52 písmena f zákoníku práce bude naplněn, pokud zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo pokud bez zavinění zaměstnavatele nesplňuje požadavky pro řádný výkon této práce. Ty jsou definovány v zákoně a posuzování jejich případného splnění či nesplnění nezávisí na vůli nebo přístupu zaměstnavatele. Naopak požadavky na řádný výkon práce si do značné míry nastavuje zaměstnavatel sám, přičemž jedním z těchto požadavků jsou tzv. "uspokojivé pracovní výsledky".

Výpovědní důvod, o kterém je řeč, zaměstnavateli z obecného hlediska zajišťuje, že nemusí nadále zaměstnávat takovou osobu, která jednak není způsobilá sjednanou práci předepsaným způsobem vykonávat a současně není schopna patřičně dostát jeho požadavkům na výkon práce (například na pracovní výkonnost v požadované frekvenci, množství nebo kvalitě).

Předpoklady k výkonu práce

Zákon nebo jiné obecně závazné právní předpisy mohou stanovit předpoklady pro výkon některých prací, ty spočívají zpravidla v dosažení určité kvalifikace, vzdělání, získání určitého osvědčení složením předepsané zkoušky a podobně. Pokud tedy zákon či jiný obecně závazný právní předpis pro výkon určité práce stanoví, že je nutné, aby zaměstnavatel disponoval určitým vzděláním, oprávněním, certifikací nebo kvalifikací a zaměstnanec jimi nedisponuje, popř. jimi v průběhu pracovního poměru disponovat přestane, zakládá to důvod k výpovědi z důvodu zmiňovaného ustanovení zákoníku práce. Platí to i tehdy, kdy skutečnost, že zaměstnanec nesplňuje potřebné předpoklady, zaměstnavatel zjistí až po vzniku pracovního poměru, ačkoli při uzavření pracovního poměru byl přesvědčen o opaku.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?